Django

przez | 2 maja, 2023

Django to jedyny z najpopularniejszych frameworków do tworzenia stron internetowych, napisany w Pythonie. Jest to te? jeden z najbardziej rozbudowanych narz?dzi, które umo?liwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.

Django opiera si? na wzorcu projektowym Model-View-Controller (MVC), jaki jest stosowany do robienia aplikacji webowych. W Django wzorzec ten zosta? nieco zmodyfikowany i nazywa si? Model-View-Template (MVT). W tym wzorcu Model odpowiada za przetwarzanie danych, View za wy?wietlanie danych u?ytkownikowi, a Template za prezentacj? danych.

A?eby rozpocz?? prac? z Django, nale?y najpierw zainstalowa? odpowiedni? wersj? frameworka. Po zainstalowaniu mo?na ju? tworzy? projekty, czyli strony internetowe. Projekt sk?ada si? z wielu aplikacji, a ka?da aplikacja odpowiada za konkretne zadanie, takie jak logowanie u?ytkowników lub obs?uga zamówie?.

W Django najwa?niejszym elementem s? modele. Modele to klasy Pythona, które odpowiadaj? za tworzenie tabel w bazie danych. W Django u?ywa si? tzw. ORM (Object-Relational Mapping), czyli narz?dzia, które umo?liwia tworzenie obiektów Pythona, które automatycznie s? mapowane na rekordy w bazie danych.

Kolejnym znacz?cym sk?adnikiem w Django s? widoki. Widoki odpowiadaj? za obs?ug? ??da? HTTP i generowanie odpowiedzi dla u?ytkownika. Widoki mog? zwraca? pliki HTML, JSON, XML itp.

Ostatnim istotnym elementem w Django s? szablony. Szablony to pliki HTML, które definiuj?, jak wygl?daj? strony internetowe. W Django szablony mog? by? dynamiczne, co znaczy, i? mo?na w nich umieszcza? zmienne i instrukcje warunkowe.

Podsumowuj?c, Django to framework do budowania aplikacji webowych, który opiera si? na wzorcu MVT. Najwa?niejszymi elementami w Django s? modele, widoki i szablony.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *