Upał – jak sobie radzić

przez | 7 października, 2022

Upa? – jak sobie radzi?

1. Je?li w Twoim domu nie ma klimatyzacji, wybierz inne miejsca, do których si? udajesz, by uwolni? si? od upa?u w najcieplejszej porze dnia. Szko?y, biblioteki, teatry i inne obiekty spo?eczne cz?sto zapewniaj? klimatyzowane schronienie w najcieplejsze dni. Klimatyzacja zapewnia najbezpieczniejsz? ucieczk? przed ekstremalnym upa?em.

http://cooltechnika.pl/uslugi/klimatyzacja/klimatyzacja-krakow/

2. Unikaj forsownej pracy podczas ekstremalnych upa?ów. W razie potrzeby musisz zmieni? codzienn? rutyn?, by nie nara?a? si? na tak? temperatur? pogodow?. Unikaj zbyt du?ej liczby s?o?ca. Oparzenia s?oneczne spowalniaj? zdolno?? skóry do samoczynnego ch?odzenia. S?o?ce ogrzeje te? wn?trze twojego cia?a, powoduj?c odwodnienie. U?ywaj balsamu przeciws?onecznego o wysokim wspó?czynniku ochrony przeciws?onecznej (SPF). Ekstremalne upa?y mog? szybko pokona? najzdrowszych ludzi, zatem nie my?l, ?e jeste? wytrzyma?y na skutki upa?ów. Gdy zaczniesz odczuwa? objawy ka?dego z wymienionych wcze?niej efektów, najlepiej jak najszybciej wydosta? si? z upa?u.

3. Zwró? uwag? na cz?onków rodziny, którzy mog? przyjmowa? leki albo s? na schorzenia, jakie mog? ?le dzia?a? na ekstremalne upa?y. Omów te obawy z ich lekarzami b?d? dowolnym lekarzem. Mog? doradzi? Ci w sprawie zmian leków albo innych czynno?ci, które mo?esz wykona?, a?eby tymczasowo z?agodzi? skutki upa?ów oraz zapobiec zachorowaniu tych cz?onków rodziny.

4. Sprawd?, lub rodzina, przyjaciele i s?siedzi nie posiadaj? odpowiedniej klimatyzacji b?d? urz?dzenia ch?odz?cego, aby zwalczy? ekstremalne upa?y. Osoby starsze, które s? samotnie b?d? z pracuj?cym krewnym, mog? potrzebowa? pomocy w upalne dni. Zadbaj o odpowiedni? opiek? i monitoring, w ch?odnym i bezpiecznym miejscu.

5. No? lekk?, jasn? odzie? podczas ekstremalnych upa?ów. Lekka odzie? w jasnych kolorach odbija ciep?o i ?wiat?o s?oneczne i pomaga w ?yciu prawid?owej temperatury cia?a. Zakryj jak?e bardzo skóry, by unikn?? oparze? s?onecznych oraz nadmiernego nagrzewania cia?a przez promienie s?oneczne. Nast?pnie spróbuj chroni? twarz i g?ow?, nosz?c kapelusz z szerokim rondem. Kapelusz ochroni Twoj? osob? i twarz przed bezpo?rednim dzia?aniem promieni s?onecznych.

6. Porozmawiaj z rodzin? o ekstremalnej fali upa?ów. Ka?dy powinien wiedzie?, co dzia?a? w miejscach, w których sp?dza czas. Pewne miejsca mog? nie by? klimatyzowane b?d? bezpieczne podczas fali upa?ów, wi?c zaplanuj alternatywy. Omawianie ekstremalnych upa?ów z wyprzedzeniem pomo?e zmniejszy? strach oraz niepokój oraz pozwoli ka?demu wiedzie?, jak?e zareagowa?.

7. Prawid?owo zainstaluj klimatyzatory okienne. Izoluj przestrzenie wokó? klimatyzatorów, ?eby zapewni? lepsze dopasowanie. Klimatyzator ciasno dopasowany wokó? okien lub otworów w ?cianach b?dzie wytwarza? mniej ha?asu i przepuszcza? mniej gor?cego powietrza z zewn?trz.

8. Upewnij si?, ?e Twój dom jest dobrze uszczelniony. Pomo?e to w oszcz?dzaniu energii elektrycznej i zmniejszeniu zapotrzebowania na energi? w budynku do klimatyzacji. Uszczelnione drzwi i parapety, by utrzyma? ch?odne powietrze w ?rodku, dzi?ki czemu temperatura wewn?trz d?u?ej pozostaje ni?sza. U?yj wentylatorów na poddaszu. Gdy masz zainstalowany wentylator do odprowadzania ciep?ego powietrza ze strychu, u?yj go, ?eby utrzyma? ch?ód w domu.

9. Rozwa? instalowanie okien burzowych przez ca?y rok. Okna burzowe chroni? dom przed ciep?em latem, tak samo jak?e zim? zatrzymuj? ch?ód.

10. Od?ó? gry oraz dzia?ania na ?wie?ym powietrzu. Ekstremalne upa?y mog? zagra?a? zdrowiu sportowców, personelu oraz widzów gier oraz zabaw na ?wie?ym powietrzu.

11. Unikaj ekstremalnych zmian temperatury. Ch?odny prysznic zaraz po wyj?ciu z wysokiej temperatury mo?e spowodowa? hipotermi?, szczególnie u osób starych oraz wielce m?odych.

12. Pozosta? w domu tak niejednokrotnie, jak?e to mo?liwe. Gdy klimatyzacja nie jest dost?pna, pozosta? na najni?szym pi?trze, z dala od s?o?ca. Chocia?by w najgor?tsz? pogod? przebywanie w pomieszczeniu, z dala od s?o?ca, jest bezpieczniejsze ni? d?ugie bycie na s?o?cu.

Czy nale?a?oby mie? klimatyzacj??

Klimatyzacja to by?? jedna z lepszych decyzji, jakie podj??am kilka lat temu. Nie wiem, jak dawa?am wcze?niej rad? bez niej. Instalacja klimatyzacji to element oraz bez wi?kszego ba?aganu w domu a daje mi wiele relaksu. Latem, kiedy na zewn?trz jest trzydzie?ci stopni, ustawiam sobie na oko?o dwadzie?cia dwa oraz mog? wówczas normalnie funkcjonowa?. Mam sypialni? na poddaszu domu, wi?c bez klimatyzacji, wcze?niej by? po prostu dramat ze spaniem. Zdarzy?o nam si? schodzi? na noc do piwnicy bo inaczej czeka?yby mnie bezsenne noce. Wystarczy godzinka przed snem, ?eby przygotowa? sypialni? do spania. Nie zabieram jej na ca?? noc, bowiem wiatrak móg?by przeszkadza? s?siadom. U?ywam klimatyzacji te? zim?. Wtedy w??czam j? a?eby szybciej zagrza? dom oraz czu? si? komfortowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *