Kremy z filtrem, czyli inaczej kremy SPF

przez | 23 listopada, 2021

Kremy z filtrem, czyli inaczej kremy SPF s? sta?ym etapem naszej rannej piel?gnacji i stosowanie ich jest nies?ychanie wa?ne.
U?ywanie kremu z filtrem winno by? jednym z najwa?niejszych kroków piel?gnacyjnych i winno by? ostatnim etapem w naszej piel?gnacji.
Kremu SPF nale?y u?ywa? ca?y rok, bez wzgl?du na por? roku, czy pogod?.
Istotne jest dok?adanie kremu w ci?gu dnia, co oko?o 3-4 godziny, aby mie? pewno??, ?e krem ochrania nas przed szkodliwym wp?ywem promieni s?onecznych.
Najlepsz? i najwy?sz? ochron? s? kremy z SPF 50 oraz SPF 50+. Dla bezpiecze?stwa nale?y u?ywa? minimum kremu z SPF 30, ale zalecane jest si?ganie po wy?sz? ochron?.
Taka ochrona pomo?e nam uchroni? si? przed negatywnym wp?ywem promieniowania s?onecznego, przedwczesnym starzeniem si?, powstawaniem zmarszczek, rakiem skóry oraz powstawaniem przebarwie?.

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *