Garść wiedzy na temat witaminy B5

przez | 15 kwietnia, 2021

Witamina B5 jest jeszcze znana jako kwas pantotenowy. Witamina B5 jest najbardziej p?odn? ze wszystkich witamin i spotyka si? w wszelkim typu ?ywno?ci. W rzeczywisto?ci niemo?liwe jest, ?eby osoba spo?ywa?a mniej witaminy B5, ni? potrzebuje. Znaczy to, i? istnieje du?e prawdopodobie?stwo, i? dana osoba mo?e by? niedobór witaminy B5. Z tego? wzgl?du w rzeczywisto?ci nie ma zalecanej dziennej ilo?ci, jak? mogliby poda? pracownicy s?u?by zdrowia, dlatego ka?dy otrzymuje wi?cej ni? wystarczaj?c? ilo?? z normalnego spo?ycia ?ywno?ci. Jednakowo? nawet gdyby nie ma potrzeby obliczania zalecanej dziennej dawki, nie znaczy to, ?e witamina B5 nie jest nieodzowna dla zdrowego cia?a i umys?u. W rzeczywisto?ci witamina B5 jest niezb?dna mi?dzy innymi do przekszta?cania ?ywno?ci w energi?. Witamina B5 jest odpowiedzialna za pobieranie t?uszczów oraz w?glowodanów w energi?.

Niektóre witaminy B5 mo?na odnale?? w prawie ka?dym po?ywieniu, albo to? zwierz?cym, czy ro?linnym. Oczywi?cie istniej? ?ród?a witaminy B5, jakie s? lepsze od innych, ale zbilansowana dieta zapewni jej wi?cej ni? wystarczaj?c?. ?ywno?? o najwy?szej zawarto?ci witaminy B5 to podroby, ?oso?, jajka, fasola, mleko oraz produkty pe?noziarniste. Warto zauwa?y?, i? witamina B5 jest tracona, jak ziarna s? mielone na m?k? i przewa?nie nie s? ponownie wrzucane. Dlatego przetworzone produkty zbo?owe, takie jak chleb, makaron, ry?, p?atki ?niadaniowe i wypieki, nie s? dobrym ?ród?em witaminy B5. witamina.

Witamina B5 jest najskuteczniejsza w powi?zaniu z innymi witaminami z grupy B, zw?aszcza tiamin? lub B1, ryboflawin? lub B2, niacyn? lub B3, pirydoksyn? lub B6 i biotyn?. Wraz z innymi witaminami z grupy B witamina B5 jest nieod??czn? cz??ci? wielu procesów. Najwa?niejszym z nich istnieje wytwarzanie energii ze spo?ywanej ?ywno?ci a jest to? znane jako cykl Krebsa. Witamina B5 jest równie? potrzebna do uwalniania energii z t?uszczów.


https://nadmiernapotliwosc.warszawa.pl/leczenie-nadpotliwosci-stop-warszawa/


Co ciekawe, witamina B5 jest równie? uwa?ana za pomocn? w zmniejszaniu stresu. Wynika to cz?sto z faktu, ?e w czasach stresu organizm wytwarza wi?cej niektórych hormonów, takich jak adrenalina, a te wymagaj? witaminy B5. Istnieje du?o teorii na temat korzy?ci p?yn?cych z witaminy B5, ale wi?kszo?? m??czyzn nie musi aktywnie poszukiwa? pokarmów bogatych w witamin? B5, poniewa? prawdopodobnie spo?ywaj? znacznie du?o ni? jest to? potrzebne. Spo?ywanie zbyt du?ej liczbie witaminy B5 nie posiada ?adnych negatywnych skutków.

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *