Nasopna konopi na zapalenie stawów

przez | 6 kwietnia, 2021

Jak olej z nasion konopi mo?e pomóc w zapaleniu stawów

Istnieje obecnie ogromny problem zwi?zany z wielk? liczb? osób cierpi?cych na zapalenie stawów w wielu formach. Mówi si?, ?e ponad po?owa populacji owego kraju, która jest ponad 60 lat, jest na osteo lub reumatoidalne zapalenie stawów.

Czym naprawd? s? obie formy choroby, nie b?d? si? tutaj zag??bia?, dlatego jest to czasoch?onny i z?o?ony temat. Ale zapalenie stawów jest form? zapalenia, której medycyna g?ównego nurtu nie jest w stanie rozwi?za?.

Oba s? spowodowane przez to, co nazywam ?wirem kostno-chrz?stnym, kawa?kami ko?ci i chrz?stki, które stan? w stawach po tym, jak organizm zacz?? si? degenerowa?, ocieraj?c stawy przy ka?dym ruchu. Ten ?wir ociera si? o ko?ce nerwów, powoduj?c ból, a jednocze?nie powoduj?c wi?ksze uszkodzenia, albowiem ?wir nadal ?ciera wi?cej ko?ci i chrz?stek. Innymi s?owy, b??dne ko?o, którego wspó?czesna medycyna nie jest w stanie rozwi?za?.

Ale s? sposoby w dziedzinie alternatywnych ?rodków zaradczych, które mog? i wiem o wielu przypadkach, jakie stanowi?y w stanie przerwa? ten kr?g.

Zalecam, aby codzienna kapsu?ka z olejem konopnym lub p?ynny p?yn, jaki jest raczej smaczny i mo?na go usun?? z ?y?ki, nale?y traktowa? jako d?ugoterminowy. Olej z konopi pochodzi z nasion konopi. 

Przyjmowanie wysokiej jako?ci oleju konopnego jest dla organizmu tym jednym, co wlewanie oleju do silnika samochodu. Smaruje system. Konopie s? wyj?tkowe z prawie idealnie zbilansowanym profilem Omega 3, 6 i 9, aby dopasowa? si? do wymaga? organizmu.

Jako wyj?tkowy w?ród zwyk?ych olejów z nasion, zawiera tak?e GLA (kwas gamma-linolenowy), a coraz bardziej wyj?tkowo podnosi poziom GLA w kr??eniu.

Badania GLA (kwas gamma-linolenowy) na ca?ym ?wiecie wykaza?y, ?e olej konopny (podobnie jak wszystkie potrzebne kwasy t?uszczowe) zwi?ksza naturaln? zdolno?? organizmu do leczenia, a równie? wzmacnia nasz uk?ad odporno?ciowy. Niezb?dne kwasy t?uszczowe zawarte w konopiach s? znane ze swojej zdolno?ci do poprawy wzrostu komórek i funkcji narz?dów, witalno?ci i stanu psychicznego.

Obszerne badania wykaza?y, i? mnóstwo powszechnych chorób (takich jak wyprysk, zapalenie stawów i wiele innych problemów) jest powi?zanych z niedoborami lub zaburzeniami równowagi okre?lonych kwasów t?uszczowych, w szczególno?ci Omega 3, 6 i 9. Nasiona ro?liny cannabis sativa, nasiona konopi (nie ro?lina lecznicza!) zawiera wszystkie niezb?dne aminokwasy i niezb?dne kwasy t?uszczowe potrzebne do utrzymania zdrowego ?ycia cz?owieka. ?adne inne pojedyncze ?ród?o ro?linne nie zawiera niezb?dnych aminokwasów w tak ?atwo przyswajalnej formie, ani niezb?dnych nienasyconych kwasów t?uszczowych w proporcjach spe?niaj?cych ludzkie potrzeby ?ywieniowe.

Jego charakterystyczny orzechowy smak sprawia, ?e ??idealnie nadaje si? do sosów sa?atkowych, dipów itp., Jako dodatek do wszystkich warzyw lub bezpo?rednio jako suplement diety.

Olej konopny jest konieczny dla wegetarian i wegan.

cbd-oleje.pl https://cbd-oleje.pl/medyczna-marihuana-co-to-jest-jak-dostac-recepte/

_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *