Pallad

przez | 8 marca, 2021

Bi?uteria z bia?ego z?ota mo?e u niektórych osób wywo?ywa? reakcje alergiczne. Wynika to z faktu, i? wi?kszo?? bi?uterii z bia?ego z?ota jest wytwarzana przy u?yciu stopów zawieraj?cych nikiel jako ?rodek wybielaj?cy, a odsetek populacji jest uczulony na nikiel. W przypadku tych osób kontakt z niklem mo?e sprawia? problemy dermatologiczne, od ?agodnej wysypki skórnej po powa?ne otwarte rany i trwa?e blizny. W Europie istniej? przepisy reguluj?ce stosowanie niklu w bi?uterii. Europejskie prawo znane jest jako „Dyrektywa niklowa” i stanowi, ?e ?aden nikiel nie ?e by? u?ytkowany w materiale, który znajduje si? w otwartej ranie, np. Po przek?uciu, do czasu ca?kowitego wygojenia.

Co powinien zrobi? kupuj?cy bi?uteri? w obliczu tych informacji? Przede wszystkim odpr?? si?, wi?kszo?? m??czyzn nie posiada silnych reakcji na nikiel. A jubilerzy zaczynaj? u?ywa? stopów zawieraj?cych mniej niklu do robienia bi?uterii z bia?ego z?ota.

Wejd? na witryn?: https://lombard66.pl/lombard/konin

Niektóre bezniklowe stopy bia?ego z?ota zosta?y pierwotnie opracowane w latach dwudziestych XX wieku przy u?yciu palladu jako g?ównego ?rodka wybielaj?cego. Pallad nale?y do platynowej grupy metali. Jest metalem o barwie stalowobia?ej, nie matowieje na powietrzu, jest najmniej g?stym i najni?szym stopniem metali z grupy platynowców. Pallad jest znacznie dobr? odporno?? na korozj? i matowienie i dobrze miesza si? ze z?otem, oferuj?c prawie ca?kowit? homogenizacj? w ca?ej gamie kompozycji z?ota i palladu. Wszystkie te czynniki sprawiaj?, i? jest wi?c doskona?y wybór do produkcji bi?uterii z bia?ego z?ota. Daje te? stopy o doskona?ych w?a?ciwo?ciach mechanicznych przewy?szaj?cych pod wieloma wzgl?dami nikiel-bia?e, które mog? by? wa?ne w obróbce i zawieraj? kieszenie ze z?ota i niklu, poniewa? te dwa metale nie lubi? si? miesza?. Bi?uteria wykonana ze stopu palladu / z?ota nie wywo?uje reakcji alergicznych.

Mo?esz zapyta?: „Je?li pallad jest o wiele lepszy od niklu do produkcji bia?ego z?ota, dlaczego nie wszyscy jubilerzy go u?ywaj??” Odpowied? brzmi: koszt. Pallad jest troch? dro?szy w u?yciu. Cena uncji palladu wynosi obecnie oko?o 300 dolarów, a konsumenci nie lubi? p?aci? wy?szych op?at za to, co wydaje si? by? tym?e jednym produktem jubilerskim. Wszelako gdy ludzie poznaj? fakty dotycz?ce bia?ego niklu i zagro?e? alergicznych, jakie on stwarza, wielu jest sk?onnych zap?aci? ma?o wi?cej.

Innym bia?ym metalem na horyzoncie jest 950 Palladium. Niektórzy producenci bi?uterii wytwarzaj? produkty z nowych stopów palladu, które mo?na odlewa? w bi?uteri?. To doskona?y metal, albowiem posiada jasny bia?y kolor, bardzo zbli?ony do platyny, ale posiada znacznie ni?sz? cen?. Jest wci?? stosunkowo nowy, zatem jubilerzy wci?? ucz? si?, jak najlepiej pracowa? z tym metalem. Miej jednak?e oczy szeroko otwarte, albowiem wkrótce zobaczysz wi?cej tego produktu.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *