Sieć

przez | 7 marca, 2021

Jak wszyscy wiemy, INTERNET to najnowocze?niejszy sposób komunikowania si? z lud?mi na ca?ym ?wiecie. INTERNET zacz?? dzia?a? w latach 60-tych XX wieku. W ten sposób pojedynczy sygna? mo?e zosta? wys?any do wielu u?ytkowników. Niektórzy ludzie wyrzucili staromodny sposób wysy?ania maili. Przewa?nie teraz u?ywa E-MAIL do wysy?ania poczty do dalekich cz??ci kraju lub polecania jej do innych krajów.

E-mail zosta? zaprojektowany przez ARPANET, podobnie jak system tablicy og?osze?.

W 1991 roku zosta? przedstawiony ludziom owego, co teraz nazywamy WORLD WIDE WEB. WORLD WIDE WEB jest cz??ci? Internetu, któr? widzi i u?ywa wi?kszo?? u?ytkowników i która sprawi?a, ?e ??by? si? tak popularny. To da?o pocz?tek du?emu boomowi w korzystaniu z sieci. Sie? nieustannie si? rozwija w oryginalny sposób. W sieci jest teraz miliard stron internetowych i tysi?ce wi?cej.

Zobacz: https://www.jasne.online/korepetycje/matematyka

A teraz, gdy INTERNET stawa? si? moim sposobem rozwijania si?, odkrywania i poznawania nowych rzeczy. Czuj?, ?e jestem niezmiernie szcz??liwy, i? mam dost?p do Internetu w przypadku moich projektów, zada? badawczych itp., Ale pewnie nie zapominam o nauce z ksi??ek, o badaniach w bibliotekach itp., Albowiem wiem, i? internet naprawd? bardzo pomaga, ale wiem te?, i? powinienem sam sobie pomóc odnosi? moje studia do mojej w?asnej nauki. Poniewa? przynios? wszystko, ucz? si? do college’u, dopóki nie dorosn? a nie b?d? musia? ?y? w?asnym bud?etem. 

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *