Wykorzystaj możliwości najpotężniejszego serwisu na świecie – Google

przez | 18 czerwca, 2020

Wyszukiwarka Google jest najpopularniejszym serwisem w Internecie s?u??cym do wyszukiwania informacji a przez to najpot??niejszym ?ród?em ruchu dla stron WWW. Co stoi za popularno?ci? tego serwisu?

Powodem tego s? dwie cechy. Sukces móg? zdarzy? si? tylko w sytuacji zaistnienia owych dwóch cech naraz.
Prostota
Generalnie idea wyszukiwarek jest pierwszorz?dna. W pasek wyszukiwania wstawia si? po prostu fraz? zwi?zan? z poszukiwanymi przez nas tre?ciami. W efekcie wyszukiwarka zwraca wylistowane linki do stron WWW które zawieraj? interesuj?ce nas tre?ci.
Przed wyszukiwarkami w Internecie panowa?y portale, b?d?ce katalogami linków do ró?nych stron Internetowych. By?y to nader rozbudowane serwisy i poszukiwanie nowych informacji mog?o by? nieco trudne. Trzeba by?o zorientowa? si? w strukturze danego portalu, ?eby znale?? potrzebn? informacj?. Portale by?y uzupe?niane o sekcje w?asnych tre?ci. Do aktualnych czasów te serwisy – o ile wcze?niej nie znikn??y – przekszta?ci?y si? w?a?nie w magazyny artyku?ów w?asnych a funkcja katalogowania w znacz?cym stopniu zosta?a wyeliminowana. Natomiast w odró?nieniu od portali wyszukiwarki oferowa?y co? innego. Co prawda wiele z nich by?o tak zaprojektowanych, ?e witryna wygl?da?a jak katalog stron, jednak sama wyszukiwarka w kwestii designu to by? po prostu pasek do wpisania szukanej frazy. W przypadku wyszukiwarki Google zrezygnowano z rozbudowanej strony g?ównej na rzecz minimalizmu. Na stronie g?ównej prócz logo i paska wyszukiwania nie ma wiele wi?cej elementów. Natomiast same gigantyczne mo?liwo?ci wyszukiwarki wystarczaj? i przewy?szaj? znacznie mo?liwo?ci wyszukiwania informacji jakie dawa?y portale w formule katalogów witryn internetowych.

Jako?? wyników wyszukiwa?
Wyszukiwarka Google zwraca?a bardzo celne wyniki. Poza tym liczba zaindeksowanych stron WWW znacz?co przewy?sza?a liczb? zaindeksowanych stron internetowych w ka?dym katalogu czy portalu.

Dlaczego ruch z wyszukiwarek internetowych jest bardzo warto?ciowy

Je?eli internauta wejdzie na twoj? witryn? WWW z wyszukiwarki, oznacza to, ?e najprawdopodobniej wpisa? w pole wyszukiwania s?owo kluczowe lub fraz?, na któr? twoja witryna internetowa ma dobre miejsce. Wi?kszo?? internautów wchodzi na strony internetowe tylko z pierwszej strony wyników wyszukiwa?. Najcz??ciej s? to frazy zwi?zane w?a?nie z ofert? przedsi?biorstwa. S?owem na stron? WWW wchodz? osoby, które ?wiadomie szukaj? danego s?owa kluczowego lub frazy. Zasadniczo nie s? to wej?cia przypadkowe, ale ludzi zainteresowanych w?a?nie tym rodzajem produktu lub us?ugi jaki oferujesz na stronie firmowej.

Jak umie?ci? twoj? stron? WWW na pierwszej stronie wyników wyszukiwa? wyszukiwarki Google na interesuj?ce Ciebie s?owa kluczowe lub frazy?

S? na to cztery sposoby.

Wypozycjonowanie strony WWW na pierwsz? stron? w wynikach naturalnych

Miejsca na pierwszej stronie wyników organicznych s? to niezmiennie od wielu lat najwarto?ciowsze miejsca je?eli chodzi o promocj? i budowanie wizerunku witryny internetowej. Prawdopodobnie wi?kszo?? internautów ch?tniej klika na linki z wyników naturalnych ni? na reklam? kontekstow?. Miejsce w pierwszej dziesi?tce ?wiadczy o warto?ci strony. Rzadko kto? b?dzie pozycjonowa? stron?, która nie nie jest warto?ciowa dla odbiorcy a tym samym ma ma?e mo?liwo?ci sprzedania us?ugi lub towaru albo rozpropagowania jakiej? idei.

Zaistnia?o poj?cie SEO – czyli Search Engine Optimization, czyli optymalizacja pod k?tem wyszukiwarek. Jest to dziedzina wielodyscyplinarna, w sk?ad której wchodz?: przynajmniej podstawy webmasteringuhtml/css, analiza wielu danych z sieci, konfiguracja serwerów, wiedza na temat domen internetowych, UX, copywriting, marketing.

Nagminnie u?ywa si? zamiennie poj?? SEO oraz pozycjonowanie stron WWW. Nie jest to poprawne, poniewa? poj?cie pozycjonowanie jest szersze, SEO wchodzi w sk?ad dzia?a? pozycjonowania. Na pozycjonowanie stron WWW sk?adaj? si? dzia?ania on site oraz off-site. On site to w?a?nie SEO, czyli optymalizacja strony. Off-site to po prostu linkbuilding, czyli zdobywanie linków do strony pozycjonowanej na innych witrynach internetowych.

Specjalista SEO powinien zna? si? na ka?dej kwestii pozycjonowania, jednak?e ju? w tej dziedzinie wyodr?bniaj? si? osoby, które specjalizuj? si? na przyk?ad tylko w linkbuildingu.

Us?ugi specjalisty SEO to w bie??cych czasach nader po??dane us?ugi. Miejsce w pierwszej trójce wyników wyszukiwania, w tak zwanych serpach w Google to wielokrotnie przyczyna osi?gni?cia sukcesu w biznesie.

Linki sponsorowane

W odró?nieniu od pozycjonowania w przypadku reklamy kontekstowej witryna WWW która ma by? promowana jest na pierwszej stronie wyników od razu po uruchomieniu kampanii. Jest to wielce pomocne, je?li akurat zale?y nam na czasie. Wyszukiwarka Google daje do dyspozycji wielce rozbudowany panel, w którym mo?na zoptymalizowa? kampanie zarówno pod k?tem ruchu jak i kosztów. Wielce przydatnym narz?dziem jest serwis z propozycjami s?ów kluczowych. Trzeba doda? ?e reklamy kontekstowe mog? by? wy?wietlane tak?e na stronach WWW sieci partnerskiej.

Mapy Google

Wyniki map Google wy?wietlaj? si? u góry strony wyników wyszukiwania. Mapy Google nie w ka?dym wypadku wy?wietlaj? si?. Na mapie naniesione s? punkty oznaczaj?ce miejsca b?d?ce odpowiedzi? na s?owo kluczowe lub fraz? a poni?ej dane tych miejsc.

Google Moja Firma

Google daje mo?liwo?? za?o?enia strony-wizytówki swojej przedsi?biorstwa. Mo?na tam umie?ci? poza podstawowymi danymi równie? link do strony firmowej a tak?e sprzedawane towary.

 

Specjalista od pozycjonowania stron internetowych.